• Captura i tractament de dades en planta
  • Control de la producció
  • Flexibilitat
  • Millora de processos
  • Control d’stock
  • Optimització de temps
  • Parametritzable
  • Inventari
  • Kanban digital